GPA计算器

课程名称
成绩
学分

增加课程

- +

计算结果

GPA算法名称 标准算法GPA GPA得分
标准加权算法

其他GPA计算器算法说明

(1)标准4.0
成绩 GPA
100~90 4.0
89~80 3.0
79~70 2.0
69~60 1.0
59~0 0
(2)改进4.0(1)
成绩 学分
100~85 4.0
84~70 3.0
69~60 2.0
59~0 0
(3)改进4.0(2)
成绩 学分
100~85 4.0
84~75 3.0
74~60 2.0
59~0 0
(4)北大4.0
成绩 学分
100~90 4.0
89~85 3.7
84~82 3.3
81~78 3.0
77~75 2.7
74~72 2.3
71~68 2.0
67~64 1.5
63~60 1.0
59~0 0
(5)上海交大4.3
成绩 学分
100~95 4.3
94~90 4.0
89~85 3.7
84~80 3.3
79~75 3.0
74~70 2.7
69~67 2.3
66~65 2.0
64~62 1.7
61~60 1.0
59~0 0
(6)中科大4.3
成绩 学分
100~95 4.3
94~90 4.0
89~85 3.7
84~82 3.3
81~78 3.0
77~75 2.7
74~72 2.3
71~68 2.0
67~65 1.7
64~64 1.5
63~61 1.3
60~60 1.0
59~0 0

超级福利!测一测适合你留学的国家

你适合去哪个国家留学

  • A
  • B
  • C
  • D
姓名*
电话*
验证码*
立即提交